عنوان : دكترصادق شهریاری در دوازدهمین جلسه شورای سلامت وامنیت غذایی باغملك
کد خبر : ۶۰۶۷۱
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ 
ساعت : ۱۴:۵۸:۲۴
منبع خبر : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دکترصادق شهریاری در دوازدهمین جلسه شورای سلامت وامنیت غذایی باغملک

توجه به سلامت مردم کاری بسیارارزشمنداست ومی بایست موردتوجه همه ماقرارگیرد

این جلسه باحضورمعاون فرمانداروسایراعضاء تشکیل گردید

تامرادیان نژاد معاون فرمانداردرخصوص اجرایی شدن مصوبات شورای سلامت وبحث کنترل آنفلونزای پرندگان ازهمه عوامل اجرایی که دراین زمینه نقش داشته اندبویژه شبکه بهداشت،نیروی انتظامی ودامپزشکی تقدیروتشکرنمودند.تامرادیان نژاد راه پیشرفت شهرستان راهمدلی وهمراهی وبسیج امکانات نام برد وگفت همکاری وهمدلی ازوظایف اصلی ماست که به عنوان یک مسلمان می بایست درسرلوحه کارمان قرارگیرد

تامرادیان نژاد:افزودتغییر فضای شهرستان درتمامی زمینه هابویژه ورودی شهرستان، پارکهاوفضای سبزومحل اسکان مهمانان نوروزی به جهت ایجادرضایتمندی این عزیزان ضروری است

سپس دکترشهریاری مدیرشبکه بهداشت ودرمان باغملک باتبریک سال نوازخداوندمنان آرزوی سلامتی برای همه ایرانیان توأم باشادی وبدون هیچ غم وغصه ای راخواستارشد

دکترشهریاری شیوع آنفلوانزای مرغی درشهرستان ومهارآن توسط دامپزشکی،شبکه بهداشت،نیروی انتظامی وبسیج کاربسیاربزرگی بودکه انجام گردیدوجاداردازتمامی این عزیزان تشکرنماییم

شهریاری:اشاره ای هم به چهارشنبه سوری داشته وگفت: ازقدیم این روند به عنوان سنت ایرانیان بوده اگراین سنت باناهنجاری وغم وعضه برای مردم  روبرو شود ارزشی نداشته وانفجارترقه وموادمنفجره که باعث ضرر وزیان جانی ومالی برای مردم گردد درخور وشأن مردم ایران زمین نیست که می بایست توسط مردم رعایت گردد.

دکترشهریاری هدف ازبرگزاری جلسات شورای سلامت را بالابردن ارتقاءسلامت مردم دانست وبرای اعضاءهم می بایست حائزاهمیت باشد وی گلایه ای هم ازکسانی که به مصوبات بی توجهی می نمایند داشتند. وگفت همه عزیزان می بایست رعایت کنند وازشهردارمحترم که درجلسات شورای سلامت حضورنداردگلایه مندم

 درادامه مهندس زارعی گزارشی ازوضعیت بیماری آنفلوانزای پرندگان ازجمله تشکیل جلسات به ریاست مدیرشبکه، هماهنگی بامقامات قضایی ونیروی انتظامی وبسیج درخصوص جمع آوری پرندگان مبتلا به آنفلوانزای مرغی را ارائه نمودند

زارعی گفت شهرداریهاودهیاریهابرابرقوانین وظایفی درقبال سلامت مردم دارندکه انتظارهمکاری بیشترمیرود

زارعی تاکیدنمود.نهادهاوسازمانهای مرتبط باشورای سلامت درخصوص خدمات مطلوب به مسافران نوروزی وحل مشکلات بهداشتی مردم وظایفی داشته که اگربه آنها توجه ننمایند درواقع سلامت مردم به خطرخواهدافتادکه ضروری است همکاری نمایند.