عنوان : افتتاح مركزبهداشتی درمانی دوراهی سلام آباد درباغملك
کد خبر : ۶۴۸۸۲
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ 
ساعت : ۱۴:۱۹:۱۸

 

افتتاح مرکزبهداشتی درمانی دوراهی سلام آباد درباغملک

درچهارمین روزهفته دولت پروژه مرکزبهداشتی درمانی دوراهی اسلام آبادباحضورمسئولین شهرستان افتتاح گردید

دکترشهریاری مدیرشبکه بهداشت ودرمان باغملک دراین مراسم گفت این مرکزبااعتباتری  بالغ بر000/00/500/5 ریال ازمحل اعتبارات ملی ساخته شده است

وی گفت:جمعیت تحت پوشش 5130نفروتعداد1120خانوار می باشدکه ازخدمات این مرکزبهرمندخواهدشد

ایشان ازهمراهی مسئولین استانی وشهرستانی بویژه نماینده شهرستان درمجلس شورای اسلامی که بابخش بهداشت ودرمان همکاری خوبی دارندتقدیروتشکرنمودند