عنوان : برگزاری همایش ایدزدرباغملك
کد خبر : ۶۸۶۷۶
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ 
ساعت : ۱۲:۴:۱۰
منبع خبر : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برگزاری همایش ایدزدرباغملک

این همایش باحضورمهندس صالحی فرماندار،دکترشهریاری مدیرشبکه،مهندس زارعی رئیس مرکزبهداشت،وکارکنان ادارات،نهادها،پرسنل بهداشتی ودرمانی باموضوع آموزش کنترل عفونت بیماری ایدزبرگزارگردید

دراین مراسم مهندس سیدمجیدصالحی فرماندارشهرستان درخصوص برنامه های آموزشی درسطح شهرستان درزمینه بهداشتی بویژه بیماری ایدزمطالبی عنوان نمودند.

صالحی گفت:اجرای برنامه SiP یعنی همان نظارت بربرنامه های ایدزازاولویت کاری بخش بهداشت می باشدکه می بایست درشهرستان نهادینه شود

دراین همایش خانم دکترفرج زاده مسئول آموزش برنامه های ایدزدانشگاه علوم پزشکی اهوازمطالب علمی وتخصصی خودرا ارائه نمودند

خانم دکترفرج زاده  درخصوص راههای انتقال بیماری، شناسایی گروه پرخطربیماری ایدزدرجامعه،پیشگیری ازآن وچهارمین برنامه استراتژیک HIV راتشریح نمودند.

سپس مهندس شهریاری مسئول بیماریها اهداف مرکزبهداشت رادرخصوص اجرایی نمودن برنامه های آموزشی اعلام نموده، وگزارشی ازوضعیت شرح وظایف ادارات که درزمینه برنامه SiP بایدهمکاری نمایندراتوضیح دادند.

درادامه دکترصادق شهریاری مدیرشبکه بهداشت ودرمان باغملک مشارکت همه نهادهاوسازمانهارادرخصوص اجرای برنامه های آموزشی جهت ارتقاءسلامت مردم بویژه بیماری ایدزضروری دانسته وگفت:ازآنجائیکه رسالت بهداشت آموزش ورسیدگی به وضعیت سلامت مردم می باشدودراین خصوص اگربخواهیم به نتیجه مطلوب جهت جلوگیری وکاهش بیماریهاموفق باشیم همکاری بین بخشی کمک بسیارخوبی است وانتظارمیرودهمکاری لازم صورت گیرد