عنوان : همایش ترویج زایمان طبیعی درباغملك برگزارگردید
کد خبر : ۶۸۷۰۵
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ 
ساعت : ۱۴:۴۰:۳۰
منبع خبر : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

این همایش که باحضورحاج آقاموسوی رئیس دادگستری،دکترشهریاری مدیرشبکه،کارشناسان مامایی معاونت درمان،شورای شهر،جمعی ازمسئولین،رئیس بیمارستان،ماماهای شاغل دربیمارستان ومرکزبهداشت مادران بارداردرتالارفردوسی شهرستان باغملک برگزارگردید

دراین همایش دکترصادق شهریاری مدیرشبکه بهداشت ودرمان باغملک باتشریح برنامه های مراقبتی درحوزه بهداشت خانواده وانتقال مادرباردارازمناطق دورافتاده به بیمارستان جهت زایمان سالم

گفت:ازابتدای انقلاب عمده سیاستهای وزارت بهداشت کنترل بیماریهای واگیربوده اما اهداف دیگرومهم این وزارت که هوشمندانه به آن پرداخت زایمان طبیعی وگسترش فرزندآوری بوده که سیاستهای خوبی دراین خصوص اتخاذنمودند

وی گفت:درگذشته باتوجه به نبودمتخصص ویا کارشناسان مامایی،زایمان توسط ماماهای محلی یاهمان خانمهای باتجربه انجام میگرفت که بعدازآن وبه مرورزمان باتوجه به حساسیت دولت جهت جلوگیری ازمرگ ومیرمادران،.سرمایه گذاری دربحث پرورش نیروی متخصص وماما ها اقدامات مؤثری توسط وزارت بهداشت ودرمان صورت گرفت

دکترشهریاری گفت:اولین شهرستانی که زایشگاه ال دی آرآن راه اندازی گردید باغملک بوده هرآنچه مدنظرونیازضروری مادران بارداربوده چه نیروی انسانی متخصصص وچه تجهیزات جهت انجام زایمان طبیعی وبی خطرمستقرنموده ایم

وی افزود:به جهت ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی بویژه رسیدگی به سلامت مادران باردارباتمام توان وتلاش درکنارهمشهریان عزیزخواهیم بود

درادامه حاج آقاموسوی رئیس دادگستری شهرستان باغملک گفت:شما یک نفررانجات دهیدیعنی اینکه جامعه رانجات داده اید بنابراین پزشکان وماماها درخصوص زایمان طبیعی ودوری ازسزارین تمام تلاش خودرابکارگیرندوآموزشهای لازم رابه مردم ارائه نمایند

حاج آقا موسوی افزود:دستگاه قضایی آمادگی خودراجهت همکاری بابهداشت ودرمان درزمینه سلامتی مردم اعلام می نماید

دراین همایش داوودموسوی رئیس بیمارستان ومعاون درمان شبکه اهداف همایش رادردوبخش وضعیت کشور،استان وشهرستان راتشریح نمودندوگفت:ابلاغ سیاستهای مقام معظم رهبری به وزارت بهداشت ودرمان درخصوص فرزندآوری وافزایش جمعیت وظایف کاری همه مارا سنگین ترنموده است

داوودموسوی گفت:راه اندازی زایشگاه ال دی آرجهت حفظ حریم خصوصی وامنیت مادرونوزاد،تعمیروتجهیززایشگاه ازجمله خدماتی است که به جهت حال رفاه  حال مادران باردارانجام شده است

وی گفت:درنظرگرفتن جایگاه ویژه جهت اسکان مادران باردار،شناسایی مادران پرخطرانتقال سریع این مادران به بیمارستان تا قبل اززایمان ازخدمات این بخش بوده است تاهیچ گونه خطری متوجه مادران نشود

درادامه خانم کیانی مسئول امورمامایی معاونت درمان باابلاغ پیام دکترورناصری معاون درمان دانشگاه مطالبی درخصوص ترویج زایمان طبیعی وتغییرات فضاها ی زایمانی و بلوک های زایمان درطرح تحول نظام سلامت وهمچنین دقت وسرعت درخصوص رسیدگی به وضعیت مادران عنوان نمودند

سپس به 29 نفرازکسانیکه دراین زمینه همکاری داشتندهدایایی تقدیم گردید