عنوان : بازدید دكترخلیلی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشكی ازشبكه بهداشت ودرمان باغملك
کد خبر : ۷۴۸۵۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ 
ساعت : ۱۴:۱۴:۲۹
منبع خبر : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید دکترخلیلی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی ازشبکه بهداشت ودرمان باغملک

دکترخلیلی معاون توسعه به همراه کارشناسان معاونت توسعه ازشبکه بهداشت ودرمان باغملک بازدیدنمودند

دراین بازدید دکترخلیلی  باحضوردربیمارستان 96تختخوابی درحال احداث پیشرفت فیزیکی رامورد ارزیابی قراردادند.

سپس درجلسه ای که باحضوردکترخلیلی معاونت توسعه ودکترزمان زاده سرپرست شبکه بهداشت ودرمان تشکیل گردیدکارشناسان مربوطه ضمن ارائه گزارش بازدید نقاط قوت وضعف را اعلام نمودند.

دکترخلیلی معاونت توسعه درخصوص فضای نامناسب بیمارستان فعلی گفت:بیمارستان فعلی جوابگوی نیازهای مردم نیست وباراه اندازی بیمارستان جدیدمشکلات مردم حل خواهدشد.

دکترخلیلی گفت:بهداشت ودرمان کاربه هیچ جناح سیاسی نداردبلکه وظیفه اش کارارائه خدمات سلامت به مردم است وهدف اصلی این بخش ارتقاءسلامت مردم وپیگیری مشکلات بهداشتی ودرمانی مردم است.

 وی همچنین اشاره ای به پروژه های مرکزشماره یک وابوالعباس،آموزشگاه بهورزی داشتند.

وگفت:پیگیرادامه عملیات اجرای مراکزفوق هستیم وازاولویت های دانشگاه علوم پزشکی است که این پروژه ها بویِژه بیمارستان جدیدراباتوجه به مشکلات مردم منطقه راه اندازی نماید.

درادامه دکترزمان زاده سرپرست شبکه بهداشت ودرمان باغملک ضمن تشکرازدکترخلیلی معاونت توسعه وتیم کاری ایشان گفت:امیدوارم بتوانیم خدمتی به مردم شهرستان نماییم که باحمایت دانشگاه این کارنیزنمودخواهدداشت.