عنوان : تشكیل جلسه باحضوردكترزمان زاده وممبینی بخشدارمیداووددرمحل بخشداری میداوود
کد خبر : ۷۴۸۷۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ 
ساعت : ۱۴:۸:۲۲
منبع خبر : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تشکیل جلسه باحضوردکترزمان زاده وممبینی بخشدارمیداوود درمحل بخشداری میداوود

این جلسه که باحضوردکترزمان زاده سرپرست شبکه باغملک وممبینی بخشدارمیداوود،نوری عضوشورای شهرمیداوودبرگزار گردید به بررسی مشکلات مرکزمیدداوودپرداختند.

دراین جلسه ممبینی بخشدارمیداوودضمن تشریح مشکلات بهداشتی ودرمانی مراکزمیداوود ودالان خواستارپیگیری ورفع این مشکلات شدند.

ممبینی گفت:راه اندازی اورژانس جاده ای دالان ومستقرنمودن حداقل یکبارپزشک متخصص درمرکزمیداوود ضروری به نظرمی رسدکه امید واریم این موضوع موردتوجه قرارگیرد.

درادامه دکترزمان زاده سرپرست شبکه بهداشت ودرمان باغملک گفت:شناسایی وبررسی مشکلات حوزه میداوود ودالان ازاولویت های کاری بخش بهداشت ودرمان می باشدکه بایدباتعامل وصمیمیت برای بهبوداین مراکز قدم برداریم.