عنوان : بازدیددكترزمان زاده سرپرست شبكه بهداشت ودرمان باغملك ومهندس ممبینی ازمراكز خدمات جامع سلامت میداوود ودالان
کد خبر : ۷۴۸۸۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ 
ساعت : ۱۴:۳۵:۴۶
منبع خبر : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدیددکترزمان زاده سرپرست شبکه بهداشت ودرمان باغملک ومهندس ممبینی ازمراکز خدمات جامع سلامت میداوود ودالان

دکترزمان زداه سرپرست شبکه بهداشت به همراه ممبینی بخشدارمیداوود ازمراکزمیداوود ودالان بازدیدوازنزدیک مشکلات این مرکزرا رصد نمودند.

دکترزمان زاده درحاشیه بازدیدگفت:هدف خدمات به مردم وارتقاءسلامت می باشدودرخصوص ارائه خدمات وظیفه ماست وهیچ منتی برمردم نداریم.

وی همچنین اززحمات پزشکان وکارکنان شاغل دراین مراکزبه نحومقتضی تشکرنمودند.