پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 


نقشه سایت
 صفحه اصلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان باغملک
 مدیریت
 بیمارستان شهید طباطبائی
 صفحه جديد
 >
 معرفی بیمارستان
 سیاست بیمارستان
 حوزه ریاست
 ریاست بیمارستان
 مدیریت
 بخشهای بستری
 بخش داخلی
 بخش جراحی
 بخش اطفال
 بخش C.C.U
 اتاق عمل
 بخش زنان و زایمان
 بخشهای پاراکلنیک
 آزمایشگاه
 رادیولوژی
 داروخانه بیمارستان
 اورژانس
 سیستم یکپارچه اطلاعات
 مدیریت خدمات پرستاری
 مدیره خدمات پرستاری
 سوپروایزر کنترل عفونت
 سوپروایزر آموزشی
 کمیته های بیمارستانی
 ثبت خطاهای پزشکی
 آموزش کارکنان
 تقویم آموزشی
 فایل های آموزشی
 برنامه توسعه فردی
 تماس با ما
 آموزش به بیمار
 چارت سازمانی
 فرم های مورد نیاز
 امور مامایی
 مادران پرخطر
 مسابقه 3
 فرم بازرسی
 فرم مستندسازی
 فرم ارزیابی
 جدول نتایج
 فرم جمعبندی
 >
 حوزه مدیریت
 مدیر شبکه
 اهداف سازمانی
 تاریخچه شبکه
 امور مالی
 کارگزینی
 روابط عمومی
 حراست
 تدارکات و کارپردازی
 انفورماتیک
 معرفی واحد
 دریافت نرم افزار و آموزش رایانه
 اتوماسیون اداری
 امور دارویی
 بودجه
 تشکیلات و آموزش
 تربیت بدنی
 مرکز بهداشت
 رئیس مرکز بهداشت
 گسترش و توسعه شبکه
 پزشک خانواده
 مبارزه با بیماریها
 بهداشت خانواده
 بهداشت محیط
 آموزش سلامت
 آمار
 بهداشت حرفه ای
 بهداشت تغدیه
 سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد
 بهداشت مدارس
 بهداشت دهان و دندان
 آموزشگاه بهورزی
 فوریتهای پزشکی
 معرفی واحد
 تماس با ما
 معاونت درمان
 معرفی شبکه
 اهداف سازمانی
 نمودار سازمانی
 طرح تکریم ارباب رجوع
 معرفی واحد
 فعالیتها
 صورتجلسات طرح تکریم
 صفحه اصلی 2
 صفحه اصلی 1
 چند محتوایی بیمارستان
 ورود به سایت
 مسابقه
 مسابقه1
 مسابقه 2

گروه دورانV5.5.2.0