• ساعت : ۱۳:۴۲:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ 
  • کد خبر : ۷۸۶۰۴
بازدیدمهندس ساكی مدیركل توسعه ومنابع فیزیكی وعمرانی وزارت بهداشت به همراه دكترخلیلی معاون توسعه ومنابع دانشگاه علوم پزشكی اهوازازبیمارستان 96تختخوابی باغملك
بازدیدمهندس ساکی مدیرکل توسعه ومنابع فیزیکی وعمرانی وزارت بهداشت به همراه دکترخلیلی معاون توسعه ومنابع دانشگاه علوم پزشکی اهوازازبیمارستان 96تختخوابی باغملک

 

بازدیدمهندس ساکی مدیرکل توسعه ومنابع فیزیکی وعمرانی وزارت بهداشت به همراه دکترخلیلی معاون توسعه ومنابع دانشگاه علوم پزشکی اهوازازبیمارستان 96تختخوابی باغملک

 

این بازدیدکه به منظورپیگیری پیشرفت فیزیکی پروژه فوق انجام شده تمامی طبقات وبخشهای درحال احداث ازنزدیک مورد ارزیابی قرارگرفت.

سپس درجلسه ای که درمحل بیمارستان تشکیل گردید ابتداگزارشی ازوضعیت پروژه توسط پیمانکارومدیرپروژه ارائه گردید.

دراین جلسه دکترحمیدرضاخلیلی بیمارستان 96تختخوابی راازاولویت های ویژه دانشگاه نام بردوگفت: ازهرمنابعی توانستیم کمک کردیم تاپروژه فوق دراسرع وقت راه اندازی شودووروندآن کندنشود.

دراین بازدیدمهندس ساکی بابررسی وضعیت موجودنکات ضروری درخصوص هرچه سریعتربه اتمام رساندن پروژه رامتذکرگردیدندوازعوامل اجرائی خواست که این مهم دراسرع وقت میسرگردد.