• ساعت : ۱۵:۴۲:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ 
  • کد خبر : ۷۹۶۰۰
دكترحسین زاده معاون اموربهداشتی وریاست مركزبهداشت استان درجلسه شورای سلامت شهرستان باغملك:مسئولیت داشتن یك فرصتی است كه خدابه انسان می دهد
دکترحسین زاده معاون اموربهداشتی وریاست مرکزبهداشت استان درجلسه شورای سلامت شهرستان باغملک:مسئولیت داشتن یک فرصتی است که خدابه انسان می دهد

دکترحسین زاده معاون اموربهداشتی وریاست مرکزبهداشت استان درجلسه شورای سلامت شهرستان باغملک:مسئولیت داشتن  یک فرصتی است که خدابه انسان می دهد

جلسه شورای سلامت وامنیت غذایی شهرستان باغملک باحضوردکترحسین زاده معاون اموربهداشتی،حاج آقاهاشمی نژادامام جمعه ،نجاتی پورفرماندار،دکترزمان زاده مدیرشبکه،بخشداران،شهرداران،نمایندگان دهیاران واعضای شورای سلامت تشکیل گردید

دراین جلسه نجاتی پورفرماندارجلسات شورای سلامت رابااهمیت دانسته وگفت:بررسی وضعیت بهداشتی ودرمانی بصورت شبانه روزی، آبرسانی درشهروروستا،مرتفع نمودن مشکلات بهداشتی ودرمانی مردم ازوظایف شورای سلامت است که دراین خصوص بایدتدابیرلازم اتخاذگردد.

درادامه دکترزمان زاده مدیرشبکه بهداشت ودرمان باغملک گفت:برکسی پوشیده نیست که امنیت بالای سلامت مردم ازاهمیت خاصی برخورداراست وجلسات شورای سلامت ومصوبات آن ازاین نشا نه هاست وی گفت:برداشتن آب ازرودخانه ها،عدم کلرسنجی به موقع،پسماندها،وجودحیوانات ناقل بیماریها،توجه به توصیه های بهداشتی بویژه اجرای به موقع مصوبات شورای سلامت می تواندسلامت مردم رابه خطراندازد

دکترزمان زاده افزود:باوردبموقع بخش بهداشت درمان مشکل پیش آمده درمنطقه دالان درکمترین زمان ممکن برطرف گردیدواین بخش آماده جلوگیری ازبیماریهایی که سلامت مردم راتهدیدنمایدبا

ارائه آموزشهای لازم ومداخلات به موقع می باشد

دراین جلسه دکترحسین زاده معاون اموربهداشتی وریاست مرکزبهداشت استان ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین حسینی وتشکرازحضورامام جمعه محترم،فرمانداروحمایت مسئولین ازجلسات شورای سلامت  گفت:مسئولیت داشتن یک فرصتی است که خداوندمتعال به انسانهامی دهدوکمک می کندبه وی تاشایدامتحانش کندوما وظیفه داریم ازآنجائیکه مستخدم مردم هستیم وظایف خودرابه خوبی درمناطق محروم انجام دهیم

وی گفت:تاکنون نه مسائل سیاسی نه انتخاباتی ورودنکردم واعتقادی به این موضوع ندارم  وقتی به شهرهای استان خوزستان نگاه می کنیم می بینیم که خیلی کاستی وجوددارداتفاق خوب صورت گرفت اما اتفاقات بهتری می تواندرخ دهددرنتیجه عرض بنده این است که خدمات بی منت به مردم می تواندخنده برلب همشهریان بویژه روستائیان عزیزبنشاندکه آن موقع می توانیم پاسخگویی خوبی برای مردم باشیم

دکترحسین زاده افزود:مشکلات آب فاضلاب شهری وروستاهای شهرستانهای استان خوزستان درقالب سندی تهیه گردید تا باحمایت استاندارمحترم خوزستان بتوانیم برنامه ریزی درستی داشته باشیم

ومادرحوزه سلامت فقط نیمه خالی لیوان رامی بینیم اتفاقاًسلامتی نعمتی که خداوندبه انسان هاداده است وهمه درمحضرخداهستیم وبایدپاسخگوی خداوندباشیم

دراین جلسه حاج آقاهاشمی نژادامام جمعه محترم شهرستان به بحث سلامت پرداخت وگفت:جلسات شورای سلامت ازجلسات راهبردی ومهم است که بایدموردتوجه مسئولان قرارگیرد

وی گفت:درجلسات شورای سلامت که ازاهمیت خاص برخورداراست می بایست دوموضوع مهم وراهبردی پیگیری شودیکی پیشگیری ویکی درمان که همه موظف به پیگیری سلامت مردم چه درزمینه بهداشت وچه درزمینه درمان می باشیم

وی گفت:دربحث بهداشت ودرمان قانون گذارمعین نموده است که هرجامشکلی برای سلامت بوجودبیایدنقش دادستان ودستگاه قضایی مثمرثمراست وانتظارمیرودازظرفیت دادستان دستگاه قضایی به خوبی استفاده شود

درپایان بعدازنقطه نظرات وپیشنهادات مصوباتی درخصوص ارتقاءسلامت مردم به تصویب رسید