• ساعت : ۱۳:۵۵:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ 
  • کد خبر : ۷۹۶۶۲
دكترزمان زاده مدیرشبكه بهداشت ودرمان باغملك ازشبانه روزی شدن مركزخدمات جامع سلامت شهرقلعه تل خبرداد
دکترزمان زاده مدیرشبکه بهداشت ودرمان باغملک ازشبانه روزی شدن مرکزخدمات جامع سلامت شهرقلعه تل خبرداد

دکترزمان زاده مدیرشبکه بهداشت ودرمان باغملک ازشبانه روزی شدن مرکزخدمات جامع سلامت شهرقلعه تل خبرداد

دکترحسین زمان زاده مدیرشبکه بهداشت و درمان باغملک گفت:نظربه ارتقاءخدمات بهداشتی ودرمانی به مناطق کمترتوسعه یافته ودرراستای طرح نظام سلامت وخدمات رسانی به منطقه قلعه تل خدمات بهداشت ودرمان درقالب اجرای طرح نظام سلامت ازآبانماه 98دراین مرکزبصورت 24ساعته ارائه میگردد

وی گفت:جمعیت شهرقله تل بیش از17000نفرمی باشدکه درحال حاضردارای یک مرکزخدمات جامع سلامت،پایگاه بهداشتی،اورژانس جاده ای وخانه بهداشت می باشدکه درجهت تأمین بهداشت عمومی وارتقاسطح آن ازطریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصاًمبارزه بابیماریها،تغذیه،تنظیم خانواده،سلامت دهان ودندان،آموزش بهداشت عمومی،بهداشت خانواده،بهداشت مدارس،بااولویت مراقبت های بهداشتی بویژه مادران باردار وکودکان اقدام می نماید

دکترزمان زاده افزودلازم دانستم ازهمه عزیزان مسئولین کشوری،استانی وشهرستانی که مارادرزمینه ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به مردم شهرستان وراه اندازی مرکزفوق کمک نمودندتقدیروتشکرمی نمایم