• ساعت : ۱۵:۲۵:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ 
  • کد خبر : ۷۹۸۰۰
تشكیل جلسه رفع مشكلات بیمارستان 96تختخوابی درمحل فرمانداری باغملك
تشکیل جلسه رفع مشکلات بیمارستان 96تختخوابی درمحل فرمانداری باغملک

تشکیل جلسه رفع مشکلات بیمارستان 96تختخوابی درمحل فرمانداری باغملک

این جلسه به ریاست دکتر نجاتی پورفرماندار،دکترزمان زاده مدیرشبکه وباحضورمعاونت فنی،مدیربودجه دانشگاه علوم پزشکی،خطوط لوله نفت ،گاز،شهردار،شورای شهر،ادارات آب،برق،،مخابرات تشکیل گردید

دراین جلسه دکترزمان زاده مدیرشبکه بهداشت ودرمان باغملک ضمن تشریح وضعیت بیمارستان جدیدگفت:انتظارمیرودکه درخصوص راه اندازی بیمارستان باتوجه به حساسیت سلامت مردم دراسرع وقت مشکلات زیرساختی بویژه انشعابات آب،برق،گازوجاده دسترسی مرتفع گردد

درادامه دکتر نجاتی پورفرماندارباغملک گفت:بیمارستان جدیددرراستای ارائه خدمات درمانی به مردم ومنافع مردم است همه بایدتلاش کنندکه دراین خدمت رسانی سهیم شوندوهمه مسئولین زیربط موظف هستند وظایفی که درراه اندازی بموقع بیمارستان برعهده دارندباجدیت پیگیری وحوزه سلامت راحمایت کنندولازم می دانم ازتمامی دست اندرکاران بهداشت ودرمان به عنوان نماینده عالی دولت تشکرکنم

دراین جلسه مهندس شهریاری مدیربودجه ومهندس شیربیگی معاونت فنی به عنوان نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی ضمن ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه فوق، راه اندازی بیمارستان وافتتاح به موقع آن را انجام زیرساختهاتوسط ادارات برق،آب،گاز،مخابرات وتلمبه خانه اعلام کردند

درپایان جلسه ازمحل بیمارستان بازدیدوکارجاده دسترسی توسط سرپرست شهرداری باغملک شروع گردیده است