• ساعت : ۸:۴۲:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ 
  • کد خبر : ۸۰۰۵۵
برگزاری هشتمین جلسه شورای سلامت وامنیت غذایی باموضوع دفع غیربهداشتی پسماند های خانگی ودامی درباغملك
برگزاری هشتمین جلسه شورای سلامت وامنیت غذایی باموضوع دفع غیربهداشتی پسماند های خانگی ودامی درباغملک

 

برگزاری هشتمین جلسه شورای سلامت  وامنیت غذایی باموضوع دفع غیربهداشتی پسماند های خانگی ودامی درباغملک

این جلسه باحضورمهندس زنگنه معاون فرمانداری،دکترزمان زاده مدیرشبکه،شهرداران،بخشداران،دهیاران،شورای شهروشهرستان همچنین اعضای شورای سلامت برگزارگردید

دراین جلسه مهندس زنگنه معاون فرمانداردرخصوص اجرای مصوبات شورای سلامت وتوجه به مشکلات بهداشتی شهرستان مطالبی عنوان نمودند

وی گفت:شورای سلامت ازاهمیت ویژه ای برخورداراست وارتقاء سلامت مردم وظیفه مسئولین بوده که دراین خصوص می بایست باحوزه سلامت تعامل وهمکاری ویژه انجام گردد

درادامه دکترزمان زاده مدیرشبکه بهداشت ودرمان باغملک باتشریح مشکلات حوزه  سلامت ورعایت مفادمصوبات جلسات شورای سلامت گفت:یکی ازوظایف مهم حوزه سلامت ارائه آموزشهای لازم که مدیران مدارس،ادارات دراین خصوص می بایست همکاری لازم راداشته باشند

وی گفت:رفع شکستگی لوله هاوکلرسنجی آب شرب مردم ازاولویت های حوزه کاری بوده که روزانه توسط همکاران ماپیگیری  می گرددوادارات آب وفاضلاب موظف به همکاری می باشند

سپس بعدازنقطه نظرات وارائه پیشنهادات توسط سایراعضاء مصوباتی به تصویب رسید