• ساعت : ۸:۴۶:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ 
  • کد خبر : ۸۰۰۵۶
دكترزمان زاده درمراسم تجلیل ازبهورزان رسالت كارماسلامتی مردم است
دکترزمان زاده درمراسم تجلیل ازبهورزان رسالت کارماسلامتی مردم است

 

دکترزمان زاده درمراسم تجلیل ازبهورزان رسالت کارماسلامتی مردم است

مراسم تجلیل ازبهورزان باحضوردکترزمان زاده مدیرشبکه بهداشت،دکترجوادی رئیس مرکزبهداشت،مسئولین واحدهای  ستادی شبکه ومرکزبهداشت،بهورزان برگزارگردید

دراین مراسم دکترحسین زمان زاده مدیرشبکه مدیرشبکه بهداشت و.درمان باغملک ضمن تجلیل ازخدمات دلسوزانه قشربهورزدرخانه های بهداشت گفت:خانه های بهداشت رکن اصلی ساختاروزارت بهداشت واولین تماس مردم باسیستم بهداشت ودرمان می باشدکه مراقبت های اولیه بهداشتی درجهت ارتقاءسلامت مردم توسط آن صورت می گیرد

وی گفت:متولیان بهداشت ودرمان فارغ ازهرگونه مسائل جناحی سیاسی،شخصی،قومی درهرشرایطی وظیفه خودمی دانیم که به مردم خدمت کنیم

دکترزمان زاده گفت:خدمات  سلامت می بایست هم دردسترس مردم باشد وهرنوع خدمات امثال واکسناسیون چنانچه به موقع انجام شودبا ارزش است درغیراینصورت ارزش خودرا ازست می دهد

دکترزمان زداه افزود:جایگاه اجتماعی بهورز ان دربین مردم ازاهمیت خاصی برخوردار است واین بایدحفظ شودوانجام کارخوب وخیردربین مردم به یادگارخواهدماند.

وی افزود:آگاه نمودن مردم ازخدمات ارائه شده توسط شماهانوعی مراقبت ازفعالیت های شبانه روزی بوده که می تواند مردم رابه شرح وظایف واهمیت خدمات انجام شده آشنانمود

درادامه دکترجوادی ریاست مرکزبهداشت:بهورزان راسنگربانان سلامت نام بردوگفت:بهبود شاخصها ومسئولیت شناسی همچنین مسئولیت پذیری ازجمله وظایفی است که عزیزان بهورزبه صورت شبانه روزی فعالیت می نمایند وخدمات شماهاستودنی است

وی گفت پیگیرمشکلات بهورزان هستیم واین مهم دراولویت کاری مرکزبهداشت می باشدوباهمکاری همه شماها می توان مشکلات رابرطرف نمود

درپایان به بهورزان نمونه هدایایی بالوح تقدیراهداءگردید